96

1

بررسی تاثیر ترکیب آتوروستاتین و تنوفوویر بر روی علائم و شدت فیبروز کبدی در بیماران مبتلا به هپاتیت مزمنB

دکتر احمد حرمتی/ دکتر محمد رضا قدیر

طرح تحقیقاتی (دکتر مولایی-رزیدنت داخلی)

دانشگاه علوم پزشکی قم بیمارستان بهشتی

2

بررسی تاثیر فصد برتغییر میزان فیبروز و عملکرد کبد در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی

دکتر احمد حرمتی/ دکتر محمد رضا قدیر

طرح تحقیقاتی دکتر خنیابی

دانشگاه علوم پزشکی قم بیمارستان بهشتی

3

بررسی رابطه هلیکوباکترپیلوری و میگرن در مراجعه کنندگان به بخش آندوسکوپی بیمارستان شهید بهشتی

دکتر نیره اکبری/دکتر حرمتی

طرح تحقیقاتی با گروه نرولوژی

دانشگاه علوم پزشکی قم بیمارستان بهشتی