سال 96

همایش تازه های زخم‌های گوارشی 96/7/17

همایش  IBDدر تاریخ 96/9/12

همایش هپاتیت B&C 96/10/22