سال 95

همایش تغذیه و دستگاه گوارش 2-9 خرداد 95      سالن اجتماعات بیمارستان شهید بهشتی

کنفرانس سلیاک                      11 خرداد 95      سالن اجتماعات بیمارستان شهید بهشتی

سمینار هپاتیت های ویروسی       3 بهمن 95      سالن اجتماعات بیمارستان شهید بهشتی