چشم انداز و ماموریت

مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی قم

نظر به اهمیت بیماری های دستگاه گوارش و کبد از نظر شیوع، آسیب های وارده به سرمایه های انسانی جامعه و هزینه های تحمیلی به سیستم بهداشتی و درمانی، مراکز تحقیقاتی در حیطه ی بیماری های گوارش و کبد، جهت بررسی ابعاد مختلف بیماری های این حیطه و رسیدن به نقشه ی جامع سلامت کشور، تدوین شده اند.

هدف این مرکز انجام تحقیقات علوم پایه و بالینی در حیطه ی بیماری های التهابی و عفونی دستگاه گوارش و کبد و همچنین سرطان هاست.
از دیگر برنامه های مرکز جذب همکاری پژوهشگران داخلی و خارجی جهت انجام تحقیقات بین رشته ای می باشد.
مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد قم، موفق به اخذ مجوز میزبانی برنامه ی پزشک پژوهشگر در فیلد تحقیقاتی سرطان های گوارش و کبد در مهرماه 1397 از معاونت تحقیقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شده است.
برنامه های در دست اجرا توسط مرکز عبارتند از:
1. انجام پروسه ی ثبت و رجیستری بیماری های گوارش و کبد از جمله بیماری التهابی روده، هپاتیت اتوایمیون وسلیاک.
2. آموزش به گروه های هدف در خصوص بیماری های فوق الذکر و اعطای بن حمایتی جهت بیماران مبتلا به سلیاک.
3. همکاری در طرح های پژوهشی کوهورت در زمینه ی بیماری های گوارشی فوق الذکر
4. همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی و انجام پژوهش های بین رشته ای
5. آموزش جامعه و پرسنل بهداشتی و درمانی با برگزاری همایش و برنامه های باز آموزی.
اهداف پژوهشی مرکز عبارتند از:
1. بررسی وضعیت موجود در زمینه ی بیماری ها ی گوارش و کبد در منطقه
2. تعیین نیاز ها و همکاری با نهاد های متولی بهداشت و درمان جهت برنامه ریزی های کلان
3. انجام پژوهش های کاربردی و مداخله ای در حیطه ی روش های درمانی موجود و درمان های نوین جهت بهبود وضعیت بیماری های گوارشی در منطقه.