صورتجلسه شورای پژوهشی

 

جلسه اول           مورخ 94/11/13

جلسه دوم          مورخ 95/2/13

جلسه سوم        مورخ 95/10/6

    جلسه چهارم       مورخ 96/10/11  

جلسه پنجم        مورخ96/12/20

جلسه ششم         مورخ 97/4/3

جلسه هفتم       مورخ 97/11/17

جلسه هشتم        مورخ 26/3/98

 

   دانلود : صورتجلسه_26_خرداد_98.pdf           حجم فایل 318 KB
   دانلود : صورتجلسه_17بهمن_97.pdf           حجم فایل 323 KB
   دانلود : صورتجلسه_3_تیر_97.pdf           حجم فایل 324 KB
   دانلود : صورتجلسه_20اسفند_96.pdf           حجم فایل 464 KB